Informační memorandum (GDPR)

TOP tým z. s., IČO: 22888829, se sídlem Újezd 450/40, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 68198 (dále jen „Správce“),

je správcem osobních údajů

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“).

Správce si tímto dovoluje jako spolek, jehož členy jsou všechny regionální spolky TOP tým, poskytnout členům těchto regionálních spolků TOP tým (dále také jen „subjekt údajů“) informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Správce dle čl. 13 a 14 GDPR.

Správce zpracovává osobní údaje Subjektů údajů v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s GDPR, dále též v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami, kterými je České republika vázána, a v souladu s relevantními vnitrostátními předpisy.

Správce zpracovává pouze osobní údaje, které získal v souladu s platnými právními předpisy, přičemž tyto osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu při zohlednění praktického fungování správce a jeho informačních a personálních kapacit.

Zpracovávané osobní údaje

Správce zpracovává osobní údaje Subjektu údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narozen, telefonní kontakt, bankovní spojení, e-mailový kontakt, obor studia či zaměstnání, fotografie, video a audio záznamy z akcí Správce či regionálních spolků TOP tým a údaje o politických názorech (členství v politických stranách či politických mládežích apod.) Subjektů údajů.

Původ osobních údajů

Správce získává osobní údaje subjektů údajů buďto vlastní činností (např. fotografie, audio a video záznamy z akcí) a dále je získává nepřímo od jednotlivých regionálních spolků TOP tým nepřímo. Seznam regionálních spolků TOP tým včetně kontaktních údajů zde.

Právní základ a účel zpracování

Osobní údaje jako jméno, příjmení, datum narození a bankovní spojení jsou Správcem zpracovávány na základě oprávněného zájmu regionálních spolků TOP tým na prokázání jednoznačné identifikaci jejich členů a splnění dalších povinností regionálního spolku dle platných stanov Správce a k tomuto účelu.

Osobní údaje jako jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mailový kontakt, obor studia či zaměstnání jsou Správcem zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce, regionálních spolků TOP tým spočívajícího v efektivní koordinaci společných aktivit a dosahování politických cílů, pro jejichž dosažení Správce a regionální spolky TOP tým vznikly a v zprostředkování informací o takových aktivitách členům regionálních spolků TOP tým a jejich zapojení do takových aktivit.

Osobních údajů subjektů údajů jako jsou fotografie, video a audio záznamy z akcí Správce či regionálních spolků TOP tým jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce a regionálních spolků TOP tým na informování o vlastní činnosti a dosahování politických cílů Správce a regionálních spolků TOP tým.

Osobní údaje subjektů údajů o jejich politických názorech jsou zpracovávány Správcem jako zapsaným spolkem (sdružení), který sleduje politické cíle a zpracovává takto pouze osobní údaje svých stávajících a bývalých členů na základě čl. 9 odst. 2 písmene d) GDPR, tzn. bez nutnosti získat souhlas k takovému zpracování.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou předávány mezi správcem a regionálními spolky TOP tým, kteří jsou ve vztahu k nim společnými správci a dále se souhlasem dotčených osobních údajů mohou být osobní údaje předány politické straně TOP 09.

Osobní údaje subjektů údajů jsou poskytnuty třetím stranám i v případě, že subjekt údajů má před takovou třetí stranou reprezentovat správce či jakýkoli regionální spolek TOP tým.

Vaše osobní údaje jsou poskytovány v rámci poskytování služeb správy a poskytování informačních systémů externím společnostem, které nám tyto služby dodávají, a kteří osobní údaje subjektů údajů zpracovávají pouze jejich uložením.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů budou uloženy po celou dobu trvání členství subjektu údajů v některém z regionálních spolků TOP tým. Správce bude zpracovávat osobní údaje subjektů po skončení jejich členství v regionálních spolcích TOP tým nejdéle po dobu 2 let. V případě fotografií, audio či video záznamů, které byly použity pro propagaci Správce, po celou dobu, kdy bude daný propagační kanál Správce v provozu, nejdéle však po dobu 10 let od skončení posledního z členství subjektu údajů v některém z regionálních spolků TOP tým.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů je ve smyslu a za podmínek čl. 15 GDPR oprávněn požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, které jsou předmětem zpracování. Správce v takovém případě poskytne subjektu údajů kopii osobních údajů ve formátu docx nebo pdf.

Dojde-li ke změně osobních údajů nebo k jejich nepřesnému zpracování a z právních předpisů, interních předpisů Správce, ze smlouvy či jiných dokumentů nevyplývá povinnost hlásit a prokázat změnu osobních údajů Správci, je Subjekt údajů oprávněn požádat Správce o opravu nepřesných osobních údajů nebo o doplnění neúplných osobních údajů. Správce je oprávněn požadovat doložení správnosti navrhovaných údajů.

Subjekt údajů má taktéž právo požadovat od Správce výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování. Správce požadovaný výmaz, resp. omezení zpracování, provede, ledaže GDPR nebo jiný právní předpis stanoví jinak.

Subjekt údajů je dále oprávněn získat své osobní údaje, jež poskytl Správci a které Správce zpracovává na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy nebo na základě souhlasu subjektu údajů automatizovaně, tj. v elektronické podobě, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost osobních údajů). V případě uplatnění takového práva Správce zašle subjektu údajů seznam osobních údajů ve formátu datové věty .csv.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování všech svých osobních údajů, pokud jsou zpracovávány z právního titulu oprávněného zájmu.

Výše uvedené práva může subjekt údajů uplatnit vyplněním formuláře žádosti, který naleznete zde a jeho zasláním na emailovou adresu: info@toptym.cz

Subjekt údajů bude informován Správcem o vyřízení své žádosti nejpozději do 30 dnů od jejího doručení Správci.

Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) se sídlem pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111..

V případě, že zpracování osobních údajů je založeno na uděleném souhlasu, má subjekt údajů právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním takového souhlasu ale není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

O další informace o zpracování osobních údajů lze zažádat na info@toptym.cz.