Prohlášení k nouzovém stavu – TOP tým Praha

Je nouzový stav pro efektivní boj s epidemií nutný?

Ne, není. Vláda s nouzovým stavem pracovala s přestávkami od března minulého roku a došli jsme tam, kam jsme došli. Nouzový stav je totiž pouhou propustkou pro vládu (ANO a ČSSD), aby vládla neomezeně. Opozice nebyla připuštěna ke kontrole rozhodnutí a jejich konzultaci. Prizmatem výsledků voleb v roce 2017 opatření diktují strany, které získaly celkem pouze 37% hlasů, opíraje se přitom o hlasy KSČM.

Proto prodloužení nouzového stavu nedává smysl. Vláda jej měla k dispozici velmi dlouho, mohla konat.  Ale konala neefektivně, mnohdy nesmyslně, nevysvětlovala své kroky. Situace se poslední týdny pouze zhoršovala. Nyní je na čase, aby Andrej Babiš přenechal rozhodování o opatřeních na odbornících a ministerstvech, aby byla konečně připuštěna efektivní kontrola ze strany opozice a všech občanů České republiky a byla hledána celospolečenská shoda. 

Vyhlásit nouzový stav na základě žádosti hejtmanů je protiústavní. Tento krok je zcela očividně pouhým “kupováním času”, je důsledkem neochoty či neschopnosti vlády jednat a vytváří nebezpečný precedens do budoucna. Nenastaly žádné nové relevantní skutečnosti, které by opravňovaly vyhlášení nového nouzového stavu. Cestou navíc není nekonečný nouzový stav. Cestou je kompromis, diskuze s opozicí, respekt a nikoliv nečestné prosazování zájmů určitých lobbistů a velkopodnikatelů, kteří chtějí využít alarmující situace, ve které se Česká republika nachází, ve svůj prospěch.

Vítáme fakt, že vláda začala s opozicí vést dialog, i když, jak je naznačeno výše, nepřistoupila na něj dobrovolně. Dialog je cestou ke zvládnutí epidemie a již také přinesl první výsledky, tzv. pandemický zákon.

Tento zákon je alternativou, kterou zvolila celá řada jiných států již v minulém roce. Upozorňujeme na nutnost časového omezení účinnosti tohoto zákona. Jako vhodné považujeme stanovení konce účinnosti k 1.12.2021 s tím, že se v případě potřeby prodlouží (a zákon se eventuálně pozmění do podoby, která bude více odpovídat situaci).

Is the state of emergency truly necessary for an effective fight against the COVID-19 pandemic?

We strongly believe it isn’t. The Czech government has used the state of emergency, with a few small breaks, since March of last year, yet the numbers of positively tested are hitting record heights. The state of emergency is just a blank cheque for the government (ANO and ČSSD) to implement whatever they want. The opposition isn’t even permitted to check their decisions and future plans. This basically means that all of the decisions are dictated by parties, which got only 37% of total popular support. (In the 2017 parliamentary election) + about 7% more from the pronounced support by KSČM. 

That’s why the prolonging of the state of emergency doesn’t make any sense. The government has worked woth ir for a long time, yet their work was mostly ineffective, unreasonable and wasn’t explained to the public. The situation has been getting worse and worse over the past few weeks and now is the time for Andrej Babiš to finally leave the pandemic to specialists and the different ministries, so that the situation can be controlled by the citizens and we can finally seek a society-wide agreement. 

To declare the state of emergency on the basis of a request by the gubernators is unconstitutional. This action was blatantly made just to buy time. All things considered this is just a result of the government’s inability, or general reluctance to communicate and compromise. There are no new relevant circumstances that would demand such a change. 

The way forward is not an infinite state of emergency. The way forward is a compromise and respectful dialogue with the opposition, respect, and furthermore, a complete stop of enabling the interests of influential CEOs and lobbyists.

However, we welcome the fact that the government has decided to cooperate with the opposition on the new Pandemic law. Of course, as is mentioned above, this compromise wasn’t voluntary. 

This law is an alternative that was adopted by some other states already last year. Though we raise attention towards the fact that the law has to be time limited. As an ideal ending of this law, we consider 1st of December, 2021.