Demokracie není samozřejmost, pomáháme ji chránit

Stali jsme se součástí Sítě k ochraně demokracie. Propojuje všechny, kteří mají i přes odlišnost svých názorů chuť postavit se za demokracii a její základní principy. Ambicí této iniciativy je v případě závažného ohrožení demokracie rychle oslovit miliony občanů a hrozbu odvrátit.

Možná se v záplavě každodenních zpráv někdy ptáte, které události jsou z hlediska zdraví naší demokracie zásadní. Síť k ochraně demokracie za expertního přispění vyhodnocuje akutní i postupně narůstající hrozby. Propojuje občany a organizace, kteří chtějí společně hájit principy demokratického právního státu plynoucí z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod. Zve je do debaty o kondici demokracie a v případě hrozby je oslovuje, aby přispěli k jejímu odvracení. 

Síť je otevřena různorodým zájemcům. Spolu s námi ji tvoří více než devadesátka organizací s nejrůznějším zaměřením (Liftago, Nano energies, Centrum Paraple, Síť pro rodinu, Zachraň jídlo, Hnutí DUHA a další) a přibližně padesátka expertů. Její řady se neustále rozrůstají. Specifikem iniciativy je snaha překlenout různé názorové proudy a v rozmanité Síti propojit co nejvíce demokratek a demokratů. 

Je důležité naučit se hledat to, co nás spojuje, nikoliv rozděluje. Síť k ochraně demokracie má ambici spojovat lidi z různých stran názorového spektra, aby díky věcné argumentaci hledali co nejširší shodu na tom, co je nezbytným předpokladem zachování demokracie v Česku,“ říká Pavel Franc, ředitel Frank Bold a garant Rekonstrukce státu, která vznik Sítě iniciovala a koordinuje její fungování. 

V praxi se Síť opírá o průběžnou práci expertů, kteří vyhodnocují hrozby v 8 klíčových oblastech jako jsou Ústavní systém, Politická práva, Média nebo Bezpečnost. Členové Sítě mohou upozornit na hrozbu pro demokracii, diskutovat o ní, navrhovat řešení a spolupracovat na jejím odvrácení. Pokud experti vyhodnotí hrozbu jako závažnou, jsou o tom informováni i ostatní členové Sítě. 

Do Sítě se můžete zapojit i vy, ať už jste občan, firma, nevládní organizace či neformální uskupení. Více informací najdete na www.ochranademokracie.cz.